เกิด แก่ ตาย เป็นธรรมดา

ถ้ามีศรัทธามีศีล จะรู้จุดที่ถูกแทงได้ ตอนนี้เราถูกลูกศรคือความโศกแทงอยู่ ลูกศรคือความทุกข์ ปักหลังกันอยู่ทุกคนทั้งด้านหลังด้านหน้าด้านข้าง ปักจนพรุ

มนุษย์ทุกคนย่อมต้องมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นกับบทบาทของแต่ละคนเพื่อความสุขของผู้นั้น และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หร