สุภสูตร ทรงโปรดสุภมาณพ

สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอ "สุภสูตร" ที่ว่าด้วยเรื่องของอริยขันธ์ 3 ซึ่งปรารภเรื่องของสุภมานพบุตรของโตเทยยพราหมณ์ แห่งเมื

พรหมวิหารสู่ปฏิจจสมุปบาท

รู้สึกตัวระลึกไปในกาย ในพุทโธ ธัมโม สังโฆ มี 4 อย่างนี้แล้วสบายใจ มีปิติมีปราโมทย์ ตั้งขึ้นเป็นเสาอากาศเอาไว้ แผ่จิตไปด้วยพรหมวิหารทั้ง 4 ให้ทุกคนท

เครื่องมือ แก้ปม พัฒนาจิต

เหตุการณ์ล่าสุดที่ชั้นเพิ่งหัวร้อนด่าคน ไม่พอใจ มีอารมณ์เกิดขึ้น นึกถึงได้ตอนไหน โอย! เพิ่งเมื่อวานนี้ ใส่กับพ่ออย่างเต็มที่ ด้วยเรื่องบนโต๊ะอาหารน