ความมั่งคั่งเริ่มจากจิต

รายรับต้องท่วมรายจ่าย รายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับ ท่องไว้ให้ขึ้นใจเลย เปรียบไว้เหมือนคนยกตราชั่งขึ้นแล้ว เขาต้องรู้ว่า ขาดเท่านี้เกิน

ผิดได้ แต่อย่าพลาดในการเจริญความดี

การรักษาศีลสำคัญอยู่ที่การตั้งเจตนา ทำได้มากหรือน้อยย่อมดีกว่าการไม่ทำเลย ความผิดพลาดต้องมีเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจ

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ความเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ความเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ความเป็นผู้ทร

มหากัณหชาดก

ในยุคปลายสุดแห่งพุทธสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลง ภิกษุทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการแสวงหาไม่สมควร ทำการเกี่ยวข้องกับพวกภิกษุณีจ