วิธีดับอวิชชา

เหตุอันบุคคลยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ เพราะถูกหุ้มห่อไว้ด้วยอวิชชา เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้ตามความจริง คือ ความไม่รู้ในอริยสัจ 4 เมื่อไม่รู้ตามความจริ

แยกความคิด วางแม้จิต

จิตไม่ได้จะแยกแยะได้ว่าชั่วหรือว่าดี มันแค่ยึดหรือไม่ยึด ความไม่รู้ของมัน คือ อวิชชา จะให้มันมีความรู้ รักษาให้ดี ๆ ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเพียร ถ

ฝึกจนชำนาญในอารมณ์ตน

ทำงานอย่าหวังเอาเงิน หมายถึงให้หวังเอางาน ทำงานถ้าเราหวังเงิน เงินจะใช้เราทันที ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่มี เราจะตกเป็นทาสของเงินทันที แต่วิธีที่ถูกต้อง 

ในสติย่อมมีปัญญา

Q: ตักบาตรให้สามี เขาจะได้รับบุญหรือไม่
A: มีส่วนที่ได้แน่นอน การให้ทานเป็นสิ่งดีควรทำ ไม่ควรเว้น