บุคคลที่ทำให้เราตั้งอยู่ในความดีของศีล สมาธิ ปัญญา มีจิตตั้งมั่น มีความเกิดขึ้นมาในความเป็นคนดี คือทำให้เราเกิดใหม่ในอริยชาติ เป็นคนประเสริฐ เป็นคน

ในชีวิตของคนเรามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม แต่คุณธรรมหรือธรรมะที่จะต้องมี ‘อิทธิบาทสี่’ เป็นสิ่งที่จะควบคุมชีวิตของเ

Q: เพราะเหตุใดปฏิบัติธรรมแล้วมีอาการแน่นหน้าอก ปวดหัว นอนไม่หลับ ?    

การเจริญธรรมทั้ง 4 จากโพธิปักขิยธรรม 37 ด้วย 3 นัยยะ คือ สติปัฏฐาน4: การรู้กายในกาย รู้เวทนาในเวทนา รู้จิตในจิต และรู้ธรรมในธรรม สัมมัปปธาน4: เป็นก