จบเทวฑูตวรรคข้อที่ 37 - 40 มีรายละเอียดดังนี้ 

ยมราชสูตร : ความปราถนา 3 ประการของพญายม

กุณาลชาดก ตอนที่ ๑

   นิทานพรรณนาในวันนี้เป็นเรื่องราวชาดกที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในสมัยที่พระองค์เสวยชาติเป็นนกดุเหว่า และนกดุเหว่าโพธิสัตว์ก็ได้เล่าเรื

ความต่างของวรรณะและบุคคล

มาในพระสูตรที่กล่าวเปรียบให้เห็นถึงความต่างของวรรณะและบุคคล ใน เวขณสสูตร เริ่มจากการที่ปริพาชกไม่สามารถแจกแจงความต่างของวรรณะได้ พ

 เหตุของการถามและลักษณะของการตอบปัญหา

     ใต้ร่มโพธิ์บทในวันนี้เป็นหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องเหตุของการถามปัญหาทั้ง ๕ ข้อ และลักษณะการตอบปัญหา ๔ อย่าง อีกทั้งยังรวมไปถึงหมวดธรรมในหั