ผู้มีราตรีเดียวอันเจริญ

เวลามันพัดตัวเราจากปัจจุบันกลายเป็นอดีตไปเรื่อย ๆ สู่ความตาย แต่จิตที่มักคำนึงยึดถือยินดีพอใจถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว หรือคืบคลานต่อไปในอนาคต เห็นสิ่งต

ปิดช่องว่างระหว่างวัย

อย่างไรที่จะอยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุข ทั้งสามีภรรยาที่ครองเรือนมาหลายสิบปี จะนิ่งหรือจะพูด ที่สำคัญต้องมีสติ มีเมตตา มีความดีได้ทำร่วมกันมา แล

Q: คนพาลไปสี่สังเวชนียสถานด้วยศรัทธาจะไปสวรรค์ได้?

“บุคคลบางคนในโลกนี้อาศัยเสนาสนะเงียบสงัด คือป่าโปร่งและป่าทึบ และเธอตรึกถึงเนกขัมมวิตกบ้าง อพยาบาทวิตกบ้าง อว