รู้ได้เฉพาะตน ในความดีของพระธรรม

ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า จะสอนให้คนคิดอย่างมีเหตุมีผล โดยมีความคิดเป็นไปในทางของสัมมาทิฏฐิ ไม่ใช่การคิดแบบวิจิกิจฉา เคลือบแคลง เห็นแย้ง ไม่ลงใจ เพื

ตอนที่ 39 อุบาสกตปุสสะและภัลลิกะ

ชายใดมีจิตใจเคารพและกล่าวถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่เคารพสักการะ ชายนั้นชื่อว่าอุบาสก หรือแม้กล่าวเพียงพระพุทธเจ้าและพระธรรมอย่า

เปลี่ยนทุกข์ให้บรรลุธรรม

คนเราถ้ามีความอยากมาก มีความรักมาก ก็ยิ่งทุกข์มาก เมื่อเห็นทุกข์มากจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นการเห็นธรรมได้ ก็ต้องมีศรัทธามากด้วยเช่นกัน เพราะศรัทธามากน