มหาหังสชาดก ตอนที่ ๑

พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่อง หงส์ชื่อสุมุขะไม่ละทิ้งพระยาหงส์ผู้ติดบ่วง เมื่อท่านพระอานนท์เอาตัวเข้าปกป้องพระพุทธเจ้าไม่ให้ถูกช้างนาฬาคีรี

อย่าตราบาปให้ลูก

ลูกมีความศรัทธาต่อพ่อต่อแม่ จะสร้างหิริโอตตัปปะ ความกลัวความละอายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขา ด้วยบาปเหรอ ไม่มีทาง กลัวต่อบาปละอายต่อบาป เลยเอาบาปมาตรา