ไตรลักษณ์คือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่นิพพาน

...ปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน นั่นคือให้เห็นความเป็นทุกข์ เห็นความไม่เที่ยง เห็นความเป็นอนัตตา เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่เรารับรู้ได

สารเสพติดที่ตั้งแห่งความประมาท

คนที่มีเวทนาที่ได้จากการที่เคยเสพ มันยิ่งใหญ่มาก ทำให้เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องเล็ก ความชั่ว ตกนรก ติดคุกติดตารางธรรมดา ความอยากมันใหญ่กว่า เพราะเวทนา