สัมปชัญญะเป็นเครื่องหนุนให้สติมีอยู่ ดีอยู่ และมีกำลังได้ 

การประคองสติ เพื่อทำให้มีสมาธิและปัญญามีต่อเนื่องต่อไปได้

ซีซั่น 2 ตอนที่ 10 นางกาติยานี นางนกุลมาตา นางกาฬีกุรรฆริกา

“ สุภาพสตรีผู้มีปัญญาย่อมไม่ดูหมิ่นสามี ขยันหมั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิตย์ เลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อ ไม่ยังสามีให้ขุ่นเคืองด้วยถ้อยคำ แสดงความหึงหวง และ

คู่พระอัครมหาสาวก

นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโมคคัลลานะ อสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์มาก แล

มหาสติปัฏฐานสูตร (สูตรใหญ่)

"มหาสติปัฏฐานสูตร" (สูตรใหญ่) เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าด้วยเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน (ฐานที่ตั้งแห่