การศึกษาที่ไม่เป็นงูพิษ

ผิดหรือถูกที่เป็นมิจฉาหรือสัมมา ไม่ได้หมายความว่า 1+1=3 ผิด 2+2=4 คือถูก ไม่ใช่ถูกผิดในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า “right or wrong” แบบนั้นไม่ใช่ แต่ “มิ

การปรารภความเพียร ถือเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์แปดข้อ "สัมมาวายามะ" ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสบายหรือความลำบากที่เป็นเรื่องของสุดโต่ง

ซีซั่น 3 ตอนที่ 1 อัฏฐานบาลี บาลีว่าด้วยความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้

“พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยง แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึ

สิ่งทั้งหลายล้วนเกิดแต่เหตุ

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วซึ่งนำเสนอเรื่องของสัญชัยปริพาชก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ 2 อัครสาวก คือพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร สำหรับในตอนนี้จะนำเสนอเป็