บัณฑิตสามเณร
  • เรื่องราวที่ปรารภการฝึกจิตของบัณฑิตสามเณร “บัณฑิต” คือผู้ฉลาด ผู้ที่พยายามฝึกจิตฝึกใจของตนเองเห็นว่า ลูกศรไม่มีจิตไม่มีใจ ยังดัดได้ น้ำไม่มีจิ
ธรรมทายาทสูตร
  • พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ขอเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิด อย่าเป็นอา
พ้นอบาย ไปนิพพาน ด้วยความไม่ประมาท

ธรรมเทศนาการปฏิบัติในทางจิตภาวนา โดยท่านพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อ ดร.