ศีลอันเป็นไทเริ่มด้วยศรัทธาในพุทธธัมสงฆ์

บุคคลที่ตามระลึกถึงพระตถาคต ตามระลึกถึงธรรมะอันประกาศไว้ดีแล้ว ตามระลึกถึงสิ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้ว ราคะโทสะโมหะก็ไม่กลุ้มรุมจิต จิตย่อมเป็

เงื่อนไขฆราวาสตรัสรู้ธรรม

สำหรับคนที่คิดว่า เกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ชั้นจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ อันนี้คือคุณฟังถูก episode แล้ว วันนี้จะพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ใ