แก้เกมด้วยกุศล

“คนไม่ใช่ควาย” ถ้าควาย มันทำผิดเวลาไหน ต้องบอกแก้เวลานั้น แต่มนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้น ถ้าทำไม่ดีแล้วเราจี้ใส่ เริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว เวลานั้นก็อย่า

ดีตามวิญญูชน

"รักษาตนคือรักษาผู้อื่น รักษาผู้อื่นก็คือการรักษาตนเอง" เราสามารถตอบโต้คนไม่ดีด้วยความอดทน ด้วยการไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิต ด้วยค

“ข้าพองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทาน ข้าพองค์ก็สงเคราะห์ด้วยทาน ข้าพองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้าพองค์ก็สงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อ

 กฎแห่งกรรม (พระเจ้าวิฑูฑภะผู้ล้างวงศ์ศากยะ)

เรื่องราวความเป็นมาของพระเจ้าวิฑูฑภะ ผู้ฆ่าล้างศากยะวงศ์ ซึ่งเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้า และเหตุใดตระกูลศากยะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิจ