คุณธรรมอันเป็นเครื่องหมายของคนดี

สัปดาห์นี้ได้หยิบยก 3 นิทาน ที่มีในหนังสือนิทานกตัญญู 100 เรื่อง ซึ่งเป็นนิทานที่รวบรวมจากพระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถา บุคคลที่ควรยกย่องในสมัยพุทธก

กูฏทันตสูตร | ยัญญสัมปทา 3 บริวาร 16

"กูฏทันตสูตร" ปรารภกูฎทันตพราหมณ์ประสงค์จะบูชามหายัญ ที่ต้องทำการฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประท

การปฏิบัติเพื่อความสมดุลแห่งสมถะและวิปัสสนา

   ในพระสูตร เป็นแค่ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาว่า เราไตร่ตรองใคร่ครวญดูตัวเรา สมถะวิปัสสนาเป็นอย่างไร ที่นี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เราให้ขยาย

เข้าใจจิตด้วยปัญญา

“เรามีการรับรู้เกิดขึ้นนั่นคือวิญญาณที่ไหน ต้องมีสติคือการระลึกรู้ตั้งไว้ที่นั่น มีสติคือการระลึกรู้อยู่ที่ไหน ก็จะพึงหวังได้ว่าจะมีโวสสัคคารมณ์ กล