ศีลอันเป็นไปเพื่อสมาธิ
  • เคยนั่งสมาธิได้ 2 ชั่วโมงแต่ตอนนี้ทำไม่ได้ รู้สึกปวดหัวเมื่อทำได
การให้ทานที่ให้ผลมาก
  • ทำอย่างไรการให้ทานจึงจะได้ผลและอานิสงส์มาก
  • ทานสูตร กล่าวถึงองค์ประกอบของผู้ให้ทานและผู้รับทาน
  • คำสอนข
เทวธาวิตักกสูตร
  • เทวธาวิตักกสูตร กล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าแยกความวิตกออกเป็น 2 ส่วน คือ