แยกแยะจริงปลอมด้วยสัจจะความจริง

จะแยกของจริงออกจากของปลอม จะรู้ได้อย่างไร สิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้า จะคบกับคนนี้ ทำธุรกิจด้วยกันจะจริงหรือหลอก พระสงฆ์ที่อยู่ต่อหน้าที่ใส่บาตรเป็นพระจ

ทรงโปรดเวไนยสัตว์ ด้วยอริยสัจสี่

เมื่อเรารู้ว่า "ความมีอยู่ เป็นอยู่ของสัตว์ภพอื่น" มี จึงควรตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท และปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดีขึ้น สูงขึ

ตอนที่ 37 พระนันทาเถรี พระโสณาเถรี พระสกุลาเถรี พระภัททากุณฑลเกสาเถรี

“รูปอันธรรมดาสร้างขึ้นให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย ฉาบทาด้วยเนื้อและเลือด เป็นที่ตั้งลงแห่งชรา มรณะ มานะ(ความถือตัว) และมักขะ(ความลบหลู่)”

เตรียมตัวแก่อย่างมีประโยชน์

ความชราของร่างกายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถเตรียมตัวแก่อย่างมีประโยชน์ โดยการหมั่นฝึกฝนตน มีความเพียรในการปฏิบัติธรรม ตลอดจนมีสติในกา