เทวทูตสูตร
  • มาณพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน
ตั้งมั่นในความดี

พุทโธ ธัมโม สังโฆ จะเป็นที่พึ่งที่ต้านทาน ในการที่จะให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาป ที่จะให้กาย วาจา ใจของเรา ไม่ล่วงละเมิดไป ถ้าเป็นฆราวาสแล้วทำอะไ

หัดปล่อยให้กุศล
  • ธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในทางจิตภาวนา เรื่อง “หัดปล่อยให้กุศล” โดย พระครูสิทธปภากร (หลวงพ่อ ดร.
ความแตกต่างระหว่างขันธ์ 5 กับอริยมรรคมีองค์ 8
  • ความหมายและกิจที่ควรทำแต่ละข้อในอริยสัจ 4