เกิดด้วยกันแต่ทำกิจต่างกัน

“เป็น 2 อย่างที่มีธรรมชาติต่างกัน เวลาจะให้มันเกิดก็ต้องให้มันเกิดด้วยกัน มีอันหนึ่งก็ต้องมีอันหนึ่งด้วย แต่กิจที่ควรทำนั้นจะต้องแตกต่างกัน มีการรั

ชงหรือเฮง ด้วยตัวเองด้วยมรรคแปด

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณทำยังไงจะไม่ให้เจอเรื่องไม่ดี ประเด็นอยู่ที่ว่า ถ้าเจอเรื่องไม่ดีแล้ว เราจะทำยังไง คำตอบของคำถามนี้ ตอบผิดก็มี ซวยไป ตอบ

ภิกษุแม้นั้น  ก็ย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งนิพพาน โดยความเป็นนิพพาน; เมื่อรู้ชัดแจ้งซึ่งนิพพาน โดยสักแต่ว่าเป็นนิพพานแ