เปลี่ยนทุกข์ให้บรรลุธรรม

คนเราถ้ามีความอยากมาก มีความรักมาก ก็ยิ่งทุกข์มาก เมื่อเห็นทุกข์มากจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นการเห็นธรรมได้ ก็ต้องมีศรัทธามากด้วยเช่นกัน เพราะศรัทธามากน

นิธิกัณฑสูตร ว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์

การฝังทรัพย์สมบัติ การออมทรัพย์ กับ การออมบุญ คืออย่างเดียวกันนั่นเอง ทรัพย์เราจึงต้องรู้จักในการแยกแยะออก มีทั้งหมด 4 อย่าง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่ว

สติหนทางอันเอก

วิญญาณมีทุกที่มีทุกเรื่องมีทุกช่องทางมีในทุกเวลา แต่เราเลือกที่จะเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้อยู่ที่สิ่งที่เราทำอยู่เฉพาะหน้า การเลือกเอาจิตมาจดจ่อไว้นั่