เวรัญชกสูตร

"เวรัญชกสูตร" ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้เข้าถึงสุคติ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ปรารภพวกพราหมณ์แล

ราชสังคหวัตถุ 5

   เรื่องของราชสังคหวัตถุ 5 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการบูชาของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่ปรารภกูฏทันตพราหมณ์ให้ฟัง เปรียบเทียบลักษณะการบูชา 5 อย่างของพว

ทบทวนเพื่อพัฒนา

“ตั้งจิตทบทวนดูให้ดีว่า ในช่วงรอบปีหรือในรอบ 10ปี 20ปีของเราที่ผ่านมา มันเป็นอย่างไร ตั้งจิตดูให้ดีว่า ในรอบปีที่จะไปข้างหน้าหรือรอบ10

ทบทวนสมการชีวิต

ในการดำเนินชีวิตที่เราอยู่ทุกวัน ไปทำงาน กลับบ้าน เดินทาง เรียนหนังสือ ติดต่อผู้คน เป็นเรื่องราวที่มีในชีวิตของเรา ไปเกี่ยวข้องด้วยกับคนอื่นหรือเกี