ผู้มีขันติย่อมฆ่าความโกรธได้
  • ถ้าเรามีคำสอนที่ดีที่ทำให้เราเกรงกลัวต่อบาป (หิริโอตตัปปะ) ก็จะทำให้มี
รักษาจิตได้ก็พ้นทุกข์
  • ฟัง เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ ผู้อยากสึก เนื่องจากเกิดความท้อแ
พระราธะ ภิกษุผู้ว่าง่าย

พระราธะ ภิกษุผู้ว่าง่าย เป็นภิกษุรูปแรกที่บวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม เป็น 1

มรณานุสติ เข้าใจความตายเพื่อละความเกิด
  • เข้าใจว่าความตายความเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยของมัน เป็นของไม่เที่ยง