ปัญญา ราตรีเดียว

ปัญญาที่ท่านแจกแจงเอาไว้ในเรื่องของ ปัญญาสัมปทา หมายถึง การเห็นความเกิดขึ้นความดับไป อันเป็นปัญญาเครื่องชำแลกกิเลส ให้จิตปราศจากนิวรณ์เห็นตามความเป

เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันด้วยสติ

บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้น ๆ ได้ พึงเจริญธรรมนั้นเนือง ๆ เถิด”

เข้าใจความตาย เว้นเหตุของทุกข์

ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความทุกข์ ความอยากเป็นคนละอย่างกันกับความตาย ความตายก็อย่างหนึ่ง ความอยากก็อย่างหนึ่ง สิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นไม่ใช่ความ

รู้ได้เฉพาะตน ในความดีของพระธรรม

ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า จะสอนให้คนคิดอย่างมีเหตุมีผล โดยมีความคิดเป็นไปในทางของสัมมาทิฏฐิ ไม่ใช่การคิดแบบวิจิกิจฉา เคลือบแคลง เห็นแย้ง ไม่ลงใจ เพื