มหากปิชาดก

นิทานชาดก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือบุคคลที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง โดยในครั้งนี้จะหยิบยกเรื่องที่พร

จูฬสุญญตสูตร และอนุปทสูตร

"จูฬสุญญตสูตร" ว่าด้วยสุญญตา สุญญตวิหารธรรม ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้า คือ การทำในใจให้ถึงความว่าง

เถรธรรม 10 ประการ

 เรื่องของเถรธรรม 10 ประการ ธรรมที่ทำให้คนเป็นเถระ เป็นเถระหมายถึงเป็นผู้ใหญ่ ต้องมีคุณธรรมมีคุณสมบัติอะไร พระพุทธเจ้าตรัสตามที่ต่างๆไว้มารวมกันเป็

การเจริญเทวตานุสสติ

“ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ของเทวดาเหล่านั้น ระลึกถึงคุณธรรม คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญาของเราด้วย เราระลึกถึงสิ่งใดสิ่ง