เห็นอนัตตามาในกายด้วยมรรค
  • กายนี้มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งกันมาจึงเกิดขึ้นได้ มีความเป็นอนัตตา
ให้รางวัลตนด้วยมรรค8
  • ยกกรณีการเกิด โยโย่เอฟเฟค (YOYO Effect)ขึ้นมา เปรียบเทียบสภาวะทางจิตของผู้ที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ แต่พอสำเร็จแ
ธรรมาธิปไตย
  • ความหมายโดยละเอียดของ “อธิปไตย” ตามนัยยะคำสอนของพระพุทธเจ้า