วิบากกรรมของเศรษฐีขี้เหนียว

    เศรษฐีขี้เหนียว คนแรกคือโตเทยยพราหมณ์ หลังตายไปด้วยความโลภในทรัพย์จึงได้รับวิบากกรรมไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านตนเอง และคนที่สอง อานนทเศรษฐี ได้รับวิ

สุภสูตร ทรงโปรดสุภมาณพ

สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอ "สุภสูตร" ที่ว่าด้วยเรื่องของอริยขันธ์ 3 ซึ่งปรารภเรื่องของสุภมานพบุตรของโตเทยยพราหมณ์ แห่งเมื

พรหมวิหารสู่ปฏิจจสมุปบาท

รู้สึกตัวระลึกไปในกาย ในพุทโธ ธัมโม สังโฆ มี 4 อย่างนี้แล้วสบายใจ มีปิติมีปราโมทย์ ตั้งขึ้นเป็นเสาอากาศเอาไว้ แผ่จิตไปด้วยพรหมวิหารทั้ง 4 ให้ทุกคนท