อนุรุทธสูตร

พระอนุรุทธได้แสดงถึงความต่างกันทั้งในด้านอรรถ และพยัญชนะ ของเจโตวิมุติที่หาประมาณมิได้ กับ เจโตวิมุตติที่เป็นมหัคคตะ ไว้กับช่างไม้

ตาลบุตร นักแสดง

นี้เป็นเรื่องราวหลังจากที่นายตาลปุตตะได้ฟังธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วมาใคร่ครวญว่า ชีวิตของเราเป็นแบบนี้ เราควรจะออกบวช ทำความพ้นทุกข์ ให้เกิดขึ

การเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบท

“ท่านพระสารีบุตรเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปในทั้งหมด 16 อย่างนี้ ตามรายละเอียดของ 7 อย่างนั้น เห็นแล้วแจกแจงแล้วก็ โอว สิ่งเหล่านี้ไม่มีมา มีม

เพชฌฆาตความเครียด

เครียดแล้วยังไง เครียดแล้วมันก็กระทบคนอื่นไง ฟังแล้วมันเครียด อยู่ด้วยก็เครียด มีปัญหาติดตามกันไปหมด จะแก้ยังไง ๆ