ภัททาลิสูตร
  • พระพุทธเจ้าตรัสว่าการฉันอาหารครั้งเดียว ย่อมรู้สึกคุณ คือความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กายเบา มีกำลัง และอยู่อย่างสำราญ
สามัคคีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

สุขหรือทุกข์ ทำไมขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น ตามอำนาจของสิ่งภายนอก ถ้าเรายึดถือสิ่งใดมาก ความยึดถือที่มีมาก จะทำให้เราทุกข์ ความสามัคคี จะไม่ได้เห็นแก่สุขห

กาย ความจริงที่ควรเห็น
  • สัมมาทิฏฐิจะช่วยให้เห็นตามความเป็นจริง
พึงสำรวมอินทรีย์ อย่าถือเอานิมิตด้วยจิตอกุศล
  • “นิมิต” หมายถึง เครื่องหมาย จุดนี้สำคัญ มันอยู่ที่เราแปลเครื่องหมายนี้อย่างไร เป็นไปทางสุจริต หรือ ทุจริต ในทางกาย วาจา และใจ
  • ตา หู