64-4s10

พระสูตรว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก ทรงแสดงแก่สามเณรชื่อ วาเสฏฐะ และภารทวาชะ เป็นตอนที่ทรงชี้แจงให้เข้าใจถึงความเป็นมาของวรรณะ 4 ที่พวกพราหมณ์เข้าใจเรื่อ

64-3d10

"ทุกข์เท่านั้นที่เกิด และทุกข์เท่านั้นที่ดับ นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรดับ"

ธรรมนุปัสสนา ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธรรมะบทแรก ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นปฐมเทศนากับภิกษุปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ท่านทรงสอนไว้อย่างไร

วัคซีนใจ

‘Index ที่อยู่เป็นสุข’ มีธรรมะมากขึ้น มีความทุกข์ลดลง ไม่ใช่ดูเฉพาะเศรษฐกิจ GDP รายได้หรือหนี้สิน แต่จิตใจของเรามีความสุขความสงบไหม ดัชนี้เหล่านี้