ฝึกเสียใจ

การเตรียมการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวแก่ก่อนแก่ หรือตายก่อนตาย จะเกิดความดีทั้งในเวลาปัจจุบัน และในเวลาต่อไป ๆ เราควรต้องเตรียมตัวในวันนี้ที่จะเข้

อย่าออกจากมรรคเพียงเพราะเหตุแห่งทรัพย์

จะทำอย่างไรดี เมื่อลูกหนี้ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืน  “นี่แหละมันเป็นความยากลำบากของการที่ต้องครองเรือน ที่ว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับด้

กิเลส อาสวะ อวิชชา

                                                  "สภาวะที่สะสมคืออาสวะ แต่ความที่ไม่รู้คืออวิชชา"

พราหมณวรรค ข้อที่ 58 - 61

“พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติพราหมณ์ว่าเป็นผู้ได้วิชชา 3 เป็นอย่างหนึ่ง ส่วนผู้ได้วิชชา 3