64-4s02

พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุ ขณะทรงพักแรม ณ พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทา โดยทรงปรารภคำติเตียน

ทุกขสมุทัยอริยสัจ ที่ต้องละ

เหตุเกิดทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นบันดาล แต่เป็นตัณหาที่อยู่ในใจเรา ค้นพบป

พาลสู่บัณฑิตด้วยมรรค 8

..ส่วนไหนเกิดมีขึ้นพัฒนาขึ้น อยู่ที่เราประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันในจิตใจ ที่ว่าตัณหาไม่สิ้นรอบอวิชชาละไม่ได้ นั่นคือส่วนที่เป็นพาลไม่ดี dark side 

เลี้ยงลูกยุคดิจิทัล

ห้ามความชั่วด้วยความดี ค่อย ๆ บอกค่อย ๆ สอน พูดดี ๆ เป็นคำฟูใจเป็นคำที่ชาวเม