สร้างระบบสู่เป้าหมายชีวิต

ในช่วงของต้นปีใหม่ อยากให้ทบทวน ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีด้วยระบบที่ถูกต้อง ตามกระบวนการอริยสัจสี่ ตามกระบวนการของมรรคแปด การทำการปฏิบัติที่สอดแทรกม

จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมยังประโยชน์

Q: จิตฺตํ ภาวิตํ มหโต สลฺวัตฺตติ มีที่มาอย่างไร

5 พระสูตรสุดท้ายในกุสินารวรรค  ทุติยอนุรุทธสูตรเป็นพระสูตรที่น่าสนใจ ทำไมการหลุดพ้นจึงเกิดขึ้นไม่ได้แม้ในผู้ที่มีสมาธิชั้นยอด ทำไม

 นกกระยางเจ้าเล่ห์กับปูเจ้าปัญญา

“ปูตัวหนึ่งเอาก้ามอันแข็งแรงทั้งสองของมัน คีบหนีบคอนกกระยางไว้ จนนกกระยางนั้นปากอ้า น้ำตาไหล และไม่อาจทำอันตรายใด ๆ แก่ปูเจ้าปัญญาได้อีกต่อไป”