น้อมจิตตริตรึกทางกุศล

เกิดเป็นมนุษย์มันดีอยู่แล้ว มีกุศลมากกว่าอกุศลอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นเราคงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกาย กุศลหรืออกุศลมันก็อยู่ในกายในใจของเรานี้

แก้ชง แก้ที่ใจ

รูปแบบการบูชา ปีชง แก้ขี้เกียจ แก้เครียด กรรมเก่าอีก ทำอย่างไรที่เข้าใจถูกต้องไม่งมงาย หาจุดสมดุลได้ ดวงดีด้วยโชคดีด้วยเป็น “สุคะโต”

เริ่มสุตตันตปิฏกที่ 13 อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต ว่าด้วยธรรม 4 ประการ เปรียบเทียบฝั่งดีและไม่ดี ในอนุพุทธสูตร ว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมข