ทำความแยบคายในพิธีกรรมด้วยจิตกุศล

“...ดูกรภูมิชะ เหมาะแล้ว เธอถูกถามอย่างนี้ เ

  • รายละเอียดของภัยในอนาคตทั้ง 5