พระเจ้ามหาสุทัศน์
  • สิ่งทั้งปวงที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิด ย่อมมีการปรุงแต่งและมีความเป็นอนัตตาด้วยกันทั้งสิ้น
  • พระเจ้าจักรพรรดิเป็นได้ด้วยการทำบุญกุศลใน
มหาสุทัสสนสูตร
  • มหาสุทัสสนสูตรเป็นพระสูตรที่เกิดในช่วงที่พระพุทธเจ้าใกล้เสด็จดับขันธ์ป
จิตหลุดพ้นจากอาสวะ
  • “จิตหลุดพ้นจากอาสวะ” คือจิตที่ปล่อยวางจากอุปาทานขันธ์ทั้ง 5 แล้วใช่หรื
สู้เพื่ออะไร
  • เราต่อสู้อดทนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่ออะไร
  • ถึงแม้ไม่รู้ว่าจุดหมายเราต้องการอะไร ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไม ไม่รู้ว่าอยู่เพื่ออะไร แต่อย่า