เรื่องพระเทวทัต

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเรื่องของพระเทวทัตและบุรพกรรมของท่าน แล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "ผู้มีปกติทำบาป ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ละ

ภยเภรวสูตร

ภยเภรวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นภัยและน่าหวาดกลัว...ชาณุโสณีพราหมณ์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยความสงสัยว่า เพื่อนคนหนึ่งของเขาได้มาบวชใ