ฉลาดในคำสอน จึงจะก้าวหน้าในการปฏิบัติ

S09E04

Time index

[08.24] คนที่บวชแล้วต้องสึกเพราะอาบัติปาราชิก เมื่อปฏิบัติธรรมจะมีโอกาสเป็นโสดาบันในชาตินี้หรือไม่ บวชเป็นสามเณรได้หรือไม่

[09.07] ปาราชิก คือ ขาดเหมือนตาลขั้วยอดที่ถูกตัดแล้ว โตไม่ได้เหมือนคนที่ศีรษะขาด ตายแล้ว ไม่ได้เป็นคนอีกต่อไป ซึ่งอาบัติปาราชิกมี 4 แบบ คือ เสพเมถุน การฆ่ามนุษย์ฯ การลักทรัพย์ฯ และการอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตน

[13.13] ถ้าต้องอาบัติปาราชิกที่เกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์ แต่ไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมสามารบวชเป็นสามเณรได้ และถ้าปฏิบัติอย่างดีตายไปสามารถไปสู่สุคติโลกสวรรค์ แต่ไม่สามารถไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ ส่วนถ้าทำอนันตริยกรรมไม่สามารถบวชพระและสามเณรได้ หรือเป็นฆราวาส เมื่อตายไปต้องตกนรกก่อน     

[20.48] ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของภิกษุที่มีเรื่องอื้อฉาว สิกขาลาพรตหรือมีข้อผิดทางกฎหมาย และไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งขัดแย้งกับข้อความในเว๊บไซต์ของวัดป่าดอนหายโศก?

[22.06] หลวงพ่อดร. สะอาด หมายเจาะจงเฉพาะคำสอนที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปาสาทิกสูตร

[27.06] โอวาทในการปฏิบัติทางจิตภาวนา “วิธีฝึกใจ” โดยหลวงพ่อดร.สะอาด ฐิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปภากร

“ถ้าคำสอนนั้นดีเป็นสวากขาตธรรม ผู้สอนเป็นสัมมาสัมพุทโธ แต่ถ้าทำไม่ดีจะต้องถูกติเตียน” แต่ถ้าทั้ง 3 อย่างดีหมด ผู้สอนเป็นสัมมาสัมพุทโธ คำสอนนั้นสอนไว้ดีเป็นสวากขาตธรรม ผู้ที่ปฏิบัติ ปฏิบัติดีเป็นสุปะฏิปันนะจะดีมาก ๆ ผลขยายกว้างก้องไป

คนอื่นจะมีความสามารถมากหรือน้อยนั้น ยกไว้ แต่เน้นที่เราทำเอามาปฏิบัติได้ดีไหม ในเรื่องคำสอนต้องฟังให้ครบถ้วนกระบวนความที่ใครสักคนใดคนหนึ่งอธิบาย ฟังแล้วต้องกลับมาที่แม่บทว่า ที่ท่านพูดอยู่ตรงไหนของพระสูตรในบริบทอะไร คนฟังต้องฉลาดว่าที่พูดบอกแม่บท คือ อะไรข้อไหนที่พูดถึง เน้นเรื่องอะไรถ้าเราสามารถกลับมาที่ตัวแม่บท ฉลาดในคำสอนนี้แล้ว สามารถที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในทางปฏิบัติได้แน่นอน

80
1
นาทีในการอ่าน