บ่มอินทรีย์

S09E02
 • หากตั้งใจรักษาศีลแปด น้อมศีลมาปฏิบัติไว้ที่จิต แต่เหตุปัจจัยบางอย่างหรือเวลาไม่เอื้ออำนวย จะบาปหรือไม่
 • สาเหตุที่ทำให้บรรลุธรรมได้ช้า และวิธีแก้ไข

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดพิธีต่างๆเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณงามความดีต่างๆของพระองค์ท่าน

ทั้งนี้การรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ถือว่าเป็นสัมมาสติ อีกทั้งการยกย่องหรือพูดถึงคุณงามความดีของผู้อื่นถือว่าเป็นสัมมาวาจา จากคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่า “การบูชาอันสูงสุดจะต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่” ไม่ใช่อามิสบูชา

ใจมีสติเป็นที่แล่นไปสู่ สติทำให้เกิดอุเบกขา ดังนั้นต้องมีสติเป็นอธิบดีเพื่อควบคุมและรักษากาย วาจา ใจให้ประพฤติปฏิบัติไปทางที่เกิดกุศลธรรม คิดดี ทำดี ทำประโยชน์ทั้งกับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติด้วย ทั้งนี้ต้องสืบต่อความดีจากพระองค์ท่านให้คลืบคลานไป ขยายผลไปทั้งกาย วาจา และใจ อย่าให้ความดีสุดจบที่ตัวเรา

คำถาม : ผู้ถามตั้งใจจะรักษาศีลแปด แต่เหตุปัจจัยไม่เอื้ออำนวยในเรื่องการรับประทานตามเวลา จะมีช้าไปบ้าง และผู้ถามเคยได้ยินมาว่า มีพระไม่ได้ปลงอาบัติจากการที่เอามือไปจับใบไม้ แล้วใบไม้ได้ขาดลง เลยเป็นเหตุให้พระรูปนั้นไม่ได้บรรลุธรรมเป็นเวลายาวนานมากเลย การจะขัดเกลากิเลสให้ยิ่งๆขึ้นไป โดยน้อมศีลมาปฏิบัติไว้ที่จิต การจะทำตนให้ดีด้วยกิจของฆราวาส เวลาอาจจะไม่เอื้ออำนวยบ้าง(แต่จิตเราเพียรอยู่) จึงต้องการเรียนถามว่า

 1. ผู้ถามจะบาปหรือไม่
 2. จะเป็นเหตุให้ได้บรรลุธรรมช้าหรือไม่

 

คำตอบ: ในส่วนของพระภิกษุผู้ไม่ได้บรรลุธรรมเป็นเวลายาวนานนั้น อ้างอิงจากนิทานธรรมบทเรื่อง พญานาคเอรกปัตต์ ซึ่งชาติก่อนเกิดเป็นพระภิกษุได้นั่งเรือเพื่อไปบำเพ็ญสมณธรรม ในขณะที่เรือกำลังจะออกหลังจากจอดพัก ท่านได้จับใบไม้อยู่และเกิดขาดหลุดติดมือมา แต่การเดินทางครั้งนั้นไม่มีพระภิกษุสงฆ์รูปอื่นร่วมเดินทางไปด้วย จึงไม่สามารถทำการปลงอาบัติได้ เมื่อปฏิบัติธรรมจนล่วงถึงวัยชรา ก่อนที่ท่านจะมรณภาพได้ระลึกถึงความผิดข้อนี้จนฝันเห็นว่ามีใบไม้มาผูกคอไว้ ความดีที่ได้บำเพ็ญมาตลอดชั่วชีวิต มีอายุประมาณ 10,000 ปีไม่สามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากความเศร้าหมองนี้ได้ เมื่อมรณภาพลงจึงไม่สามารถทำให้ไปสู่สวรรค์ หรือบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ จึงทำให้ไปเกิดเป็นพญานาค หลังจากนั้นเกิดเป็นพญานาคแล้วก็มีความเดือดร้อนใจและเฝ้าปรารถนาอยากจะทราบข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงได้สร้างอุบายขึ้นโดยให้ได้ธิดาของตนเต้นฟ้อนเพื่อถามคำถามที่ด้วยวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตอบได้ หลังจากที่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ได้อุบัติขึ้นแล้ว ก็ได้มีมาณพคนหนึ่งชื่อว่า “อุตตระ” สามารถตอบคำถามของธิดาพญานาคได้ พญานาคจึงทราบข่าวคราวของพระพุทธองค์ แล้วจึงรีบไปเข้าเฝ้าในร่างมนุษย์ พร้อมกับทูลเรื่องทุกอย่างตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบ

พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติถึงความผิดพลาดในการประพฤติสมณธรรมของพระสงฆ์ไว้ตามความรุนแรงในขั้นต่างๆ ในทางกลับกันหากมีการล่วงละเมิดศีลในฆราวาส จะไม่มีการบัญญัติความผิดไว้ แต่ความบาปยังมีอยู่ อีกทั้งสิ่งที่จะทำให้ฆราวาสโดยทั่วไปไม่สามารถเป็นอุบาสก อุบาสิกาได้คือ

 • การไม่รักษาศีลห้า
 • ความไม่มีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 • การหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา

จากสถานการณ์ในคำถามข้างต้นถือเป็นความละเอียดของการรักษาศีลห้าของเราให้เข้มข้นขึ้นไปถึงศีลแปด เป็นบาปที่เป็นแต่เพียงอาการของความร้อนใจ หรือ “วิปฏิสาร” เท่านั้น ทำให้จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน ไม่รวมลง

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบถึงสิ่งต่างๆตามนัยยะ ดังนี้

 • 3 สิ่งที่ยิ่งเปิดเผยยิ่งสว่าง คือ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และธรรมะของพระพุทธเจ้า
 • 3 สิ่งที่ยิ่งปิดบังยิ่งเจริญ คือ มนต์ของพวกพราหมณ์ ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวของหญิงกับชาย และมิจฉาทิฏฐิ

ดังนั้น วิธีแก้ไข จึงกระทำได้โดยการละ การกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นออกไป เป็นการเปิดเผยถึงความไม่ดีของตนให้ผู้อื่นทราบ เมื่อรู้ถึงความผิดของตน ให้ตั้งสติเอาไว้ สร้างเหตุใหม่ให้ศีลเกิดขึ้นได้ ทำให้ความร้อนใจระงับไป เกิดเป็นปิติ ปราโมทย์ และความสุขจนจิตเป็นสมาธิ

เหตุที่จะทำให้บรรลุธรรมช้าหรือเร็วนั้น ขึ้นอยู่ที่อินทรีย์ ซึ่งแปลว่า กำลังหรือความเป็นใหญ่ของจิตใจเรา อันประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา

 • หากมีกำลังมากหรืออินทรีย์แก่กล้า จะบรรลุธรรมได้เร็ว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ขิปปาภิญญา”
 • หากมีกำลังน้อยหรืออินทรีย์อ่อน จะบรรลุธรรมได้ช้า เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ทันธาภิญญา”

วิธีแก้ไข หากเรามีอินทรีย์อ่อน คือ การบ่มอินทรีย์ด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยทาน ศีล ภาวนา ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด โดยการฝึกปฏิบัติธรรมมากๆ ทำซ้ำๆย้ำๆ ทำอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้อินทรีย์มีความแก่กล้าขึ้นมาได้

- - - ตอบคำถาม : คุณ Minnie

61
1
นาทีในการอ่าน