ตอนที่ 19 พระสุภูติเถระ และ พระเรวตขทิรวนิยเถระ

S01E19

Time index

[03:34] พระสุภูติ เอตทัคคะในทางอรณวิหาร (ผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลส) และทักขิเณยยบุุคคล (ผู้ควรรับของทำบุญที่ทายกถวาย)

[25:56] พระเรวัตตะ  เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 19 พระสุภูติเถระและพระเรวตขทิรวนิยเถระ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 201-203)

  • พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสุภูติถึงลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธา 11 ข้อ
  • นางวิสาขาถามถึงเรื่องที่อยู่ของพระเรวขทิรวนิยะ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า "พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใด เป็นบ้านก็ตาม เป็นป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม, ที่นั้นเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมย์"
29
1
นาทีในการอ่าน