ปัญญาเป็นอันดับสูงสุด

Time index

[12:08] ปัญญาใจ (เกริ่นนำเข้าเนื้อเรื่อง) ความหมายของ "ปัญญา"

[21:56] ปัญญาต้องอยู่ในลำดับสูงสุดของทุกอย่าง

[23:01] มหาจัตตารีสกสูตร

[29:34] ปัญญาในเรื่อง ศีล สมาธิ คือ ปัญญาชำแรกกิเลส

[133:08] ระดับขั้นของปัญญา ในนัยที่ 1 | สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญา

[44:04] ปัญญา 3 ระดับ ในนัยที่ 2 | ญาน 3 ใน อริยสัจ 4 (สัจจญาน กิจจญาน กตญาน)

[50:46] โทษและประโยชน์ของปัญญา

ปัญญา 3 (ความรอบรู้ รู้ทั่ว เข้าใจ รู้ซึ้ง)

1. จินตามยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การคิดการพิจารณาหาเหตุผล)

2. สุตมยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่าเรียน)

3. ภาวนามยปัญญา (ปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ)

- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

"ภาวนามยปัญญา" ปัญญาที่เกิดจากการภาวนา "ภาวนา" หมายถึง การพัฒนา "ภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาที่จะทำให้เกิดการพัฒนาต่อ ๆ ไป ต่อ ๆ ไป จะมีความลึกซึ้งลงไป ลึกซึ้งลงไปเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ...

"เอามาทำดู คิดอยู่ใช่เปล่า? แล้วเอามาทำดู ไม่ใช่คิด ๆ แล้ว คิด ๆ แล้ว แต่ลงมือทำจริง ๆ"

"ปัญญาชำแรกกิเลส ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เข้าถึงจิตใจว่า จะเข้าสู่จิตใจได้ ให้เกิดภาวนามยปัญญา คือ ต้องทำการภาวนา ทำการพัฒนาจิต โดยการใคร่ครวญพิจารณา คิดใช่เปล่า? แล้วด้วยจิตที่เป็นสมาธิ มันจะเปลี่ยนจากแค่สิ่งที่เราได้ฟังเป็นปัญญา มาคิดนึกเพ่งลงไป  เอาใจจดใจจ่อลงไป คือ "สมาธิ"" 

"แล้วเกิดเป็นญาณ คือ ความรู้ คือ แสงสว่าง "ภาวนามยปัญญา" มันอยู่ตรงนี้"

39
1
นาทีในการอ่าน