กระทำตอบเยี่ยงอริยบุคคล

Time index

[00:01] จิตตวิเวก "กระทำตอบเยี่ยงอริยบุคคล"

[01:18] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญธัมมานุสสติ

[10:08] ผู้ตกกระแสนิพพาน

[14:53] นัยยะของการกระทำตอบ

[22:14] ว่าด้วย ทักขิณาวิภังคสูตร

[32:25] เพราะเกิดในอริยชาติ

[40:51] ทำความดี เพื่อความดี

บุคคลที่ทำให้เราตั้งอยู่ในความดีของศีล สมาธิ ปัญญา มีจิตตั้งมั่น มีความเกิดขึ้นมาในความเป็นคนดี คือทำให้เราเกิดใหม่ในอริยชาติ เป็นคนประเสริฐ เป็นคนดี เป็นอริยบุคคล เข้าสู่กระแสโสดาบันขั้นมรรค ขั้นผล เดินตามทางมรรคมีองค์แปด จนถึงพระนิพพาน

บุคคลผู้นั้น เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อเรามากอย่างหาประมาณมิได้ ท่านให้ความเกิดใน “อริยชาติ” แก่เรา ทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ในวัฏสงสาร ซึ่งเป็นสิ่งประเมินค่ามิได้ 

เราควรตอบแทนท่านด้วย “การทำความดีเพื่อความดี” ตามหลักอริยสัจสี่ รักษาศีลให้บริสุทธิ์ รักษาความดีในจิตให้ดี เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาตอบแทนคุณท่าน และส่งต่อความดีต่อ ๆ ไปอย่างตั้งมั่นตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาจรเข้ามา

47
1
นาทีในการอ่าน