เหตุให้เกิดความเลื่อมใส

Time index

[04:13] ปาสาทิกสูตร / ตอน ธรรมที่ควรสังคายนา  / วิธีอธิบายให้เข้าใจ   
[14:17] ตอน สุขัลลิกานุโยค
[27:36] ตอน ปัญหาพยากรณ์ / เรื่องที่ทรงไม่พยากรณ์  / เรื่องที่ทรงพยากรณ์ 
[38:26] ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต และ ขันธ์ส่วนอนาคต

ปาสาทิกสูตร#2 ในตอนนี้ทรงแสดงธรรมที่ควรสังคายนา โดยการทบทวน ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน ถ้าเข้าใจไม่ถูกต้อง ได้ทรงแสดงวิธีการที่จะอธิบายให้เข้าใจ

ได้ทรงอธิบายอะไรคือสุข อะไรคือทุกข์ การพิจารณาใช้สอยปัจจัย 4 ให้ถูกต้อง และตอนท้ายของพระสูตรมีวิธีการตอบคำถามต่าง ๆ ที่จะพิจารณาอย่างไรว่าคำถามนั้นสมควรตอบหรือไม่สมควรตอบอย่างไร เป็นธรรมที่เมื่อฟังแล้วจะเกิดความเลื่อมใส มั่นใจในศาสนานี้แน่นอน

45
1
นาทีในการอ่าน