โลก..อยู่เป็น อยู่ไม่ยาก

Published on
Mon, 12/06/2021 - 04:00

Time index

[10:57] เมื่อโลกอยู่ยากขึ้น จะปรับชีวิตอย่างไรให้ง่าย
[18:44] อยู่ง่าย อยู่ยาก
[28:40] อยู่ที่มุมมอง (ทิฎฐิ)
[32:22] มองแบบไหน จึงไม่ยาก
[41:14] อย่าขาดทุน แต่ฝึกพัฒนาให้ชำนาญ
[47:44] อยู่เป็นด้วยตั้งคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตของเรา
[56:16] ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ panya.org การทำแบบสอบถาม (Survey) และการจัดรายการสด

โลกทุกวันนี้อยู่ยาก?  ดี-ไม่ดี สบาย-ลำบาก มั่งมี-ยากจน สุขหรือทุกข์ คำพวกนี้ไม่ใช่จะบอกได้ว่า ‘อยู่ง่ายหรืออยู่ยาก’ และไม่ใช่เรื่องที่จะไปตามความพอใจหรือไม่พอใจ แต่ถ้า ‘ทำเป็น อยู่เป็นแล้ว จะอยู่ได้ง่ายเลย’ 

เรื่องของสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา เราควบคุมไม่ได้หรอก เพราะมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมัน แต่มองให้ถูก ด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิ เลือกที่จะควบคุมคุณธรรมในจิตใจของเรา หมายถึงเลือกที่จะมีสติ รักษาคุณธรรม มีความหวัง ความตั้งใจ ศรัทธา ศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว ยากขนาดไหน มันอยู่ง่ายทันที 

78
1
นาทีในการอ่าน