พ้น..เหนือบุญเหนือบาป

Time index

[02:13] ศีลห้าไม่ครบ จะทำฌาน เข้าถึงธรรมได้หรือไม่

[10:21] ทำอย่างไรให้ลูกพูดความจริง

[20:20] กรรมที่ทำชาตินี้ ให้ผลในชาตินี้

[27:56] สภาวะของจิตที่มีสติ 5 เมื่อมีผัสสะมากระทบ

[49:48] การฆ่าเพื่อป้องกันตัวเองบาปหรือไม่

Q: ศีลห้าไม่ครบ จะทำฌาน เข้าถึงธรรมได้หรือไม่
A: ‘สมาธิ คือ พละกำลังของจิต’ เมื่อศีลไม่ครบ จะมีความร้อนใจ ดังนั้นสมาธิ/ฌานอาจจะทำได้บ้าง แต่ไม่เต็ม และไม่สามารถละกิเลสได้

Q: ทำอย่างไรให้ลูกพูดความจริง
A: ให้ลูกตั้งอยู่ในความดี ห้ามเสียจากบาป พ่อแม่จิตใจต้องนุ่มนวล ประกอบด้วยพรหมวิหาร 4 มีเวลาใช้เวลาร่วมกัน อย่าให้เงื่อนไขการดำเนินชีวิต คือ กาม บีบคั้น

Q: กรรมที่ทำชาตินี้และให้ผลในชาตินี้
A: วิบาก (การให้ผล) ของกรรมมี 3 ระดับ ในปัจจุบัน ในเวลาถัดมาและในเวลาถัดมาๆ อีก เป็นธรรมดา เป็นไปตามวาระ เป็นอจินไตย ‘อย่าไปคิดว่าทำไมกรรมไม่ให้ผล กรรมทุกอย่างให้ผลแน่นอน’ มีเหตุปัจจัย และให้ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดี 

Q: สติ 5 กับการเป็นผู้รู้
A: สติที่มีลักษณะ 5 อย่างที่ไล่เรียงไปตามลำดับ 1) แค่สังเกตเฉยๆ ไม่ตามไป 2) แยกแยะได้ 3) แยกตัวออก 4) มีทางเลือก 5) เลือกที่จะเอาจิตไว้กับสติ แล้วการที่จิตตั้งมั่นอยู่กับสติคือระลึกได้ จะมีความพ้นหรือวิมุตติจากผัสสะต่าง ๆ ที่มากระทบ ซึ่งจิตจะพ้นได้สติต้องมีกำลัง

Q: ฆ่าเพื่อป้องกันตัวเองบาปหรือไม่    
A: การฆ่าอย่างไรก็บาป แต่จุดที่ต้องแยกแยะ คือ ศีลกับบาป การผิดศีลทุกข้อ เป็นบาป ซึ่งการฆ่าบางอย่างอาจจะบาป แต่ไม่ได้ผิดศีล ‘ศีลให้ดูที่เจตนา’ ศีลจะเป็นจุดที่บอกว่าบาปมากหรือน้อย ดังนั้นการฆ่าเพื่อป้องกัน บาปก็ลดลงตามเจตนานั้นที่มากหรือน้อย

30
1
นาทีในการอ่าน