ราคเปยยาล เจริญได้ด้วยธรรมทั้ง 4 ใน 3 นัยยะ

Time index

[01:38] พรปีใหม่

[04:02] ธรรม 4 ประการที่ควรเจริญใน 3 นัยยะ (ข้อที่ 274 - 383)

[07:12] นัยยะที่ 1 สติปัฏฐาน 4

[14:31] นัยยะที่ 2 สัมมัปปธาน 4

[20:25] นัยยะที่ 3 อิทธิบาท 4

[26:08] อานิสงส์จากการเจริญธรรมทั้ง 4 ใน 3 นัยยะ

[41:49] อุปกิเลส16

[48:50] ลักษณะของราคะ โทสะ โมหะ

การเจริญธรรมทั้ง 4 จากโพธิปักขิยธรรม 37 ด้วย 3 นัยยะ คือ สติปัฏฐาน4: การรู้กายในกาย รู้เวทนาในเวทนา รู้จิตในจิต และรู้ธรรมในธรรม สัมมัปปธาน4: เป็นการป้องกันการละในฝั่งอกุศล การเจริญการประคองในฝ่ายกุศล อิทธิบาท4: การเจริญฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาที่ต้องบวกไปกับธรรมเครื่องปรุงแต่งที่เชื่อมไว้ด้วยสมาธิ ทำให้เป็นหนึ่งจึงจะเจริญได้ เมื่อเจริญธรรมทั้ง 4 ใน 3 นัยยะที่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งซึ่งราคะ โทสะ โมหะ จะก่อให้เกิดอานิสงส์ในแต่ละอย่าง 10 ข้อ การเข้าใจลักษณะการทำงานการเกิดขึ้นของราคะ  โทสะ โมหะ ด้วยการเจริญธรรมทั้ง 4 ใน 3 นัยยะนี้แล้ว จะทำให้เราเข้าใจจิตใจของเรามากขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาได้ จบเล่มที่ 21 

(จตุกกนิบาต: ราคเปยยาล ข้อที่ 274 - 383)

54
1
นาทีในการอ่าน