ธรรมเพียงชั่วลัดมือเดียว: มรรค 8

S64E44

Time index

[01:54] ทำเพียงชั่วดีดนิ้วแต่ให้ผลมาก

[05:09] 419 สัมมาทิฏฐิ

[19:03] 420 สัมมาสังกัปปะ

[27:50] 421 สัมมาวาจา

[36:00] 422 สัมมากัมมันตะ

[41:34] 423 สัมมาอาชีวะ

[46:17] 424 สัมมาวายามะ

[51:02] 425 สัมมาสติ

[51:52] 426 สัมมาสมาธิ

[54:36] สรุป ไล่ไปตามลำดับได้

"อปรอัจฉราสังฆาต" คือ ระยะเวลาที่สั้นมาก ๆ แค่ชั่วดีดนิ้ว ธรรมที่แม้ทำเพียงระยะสั้น ๆ แต่ให้ผลมาก  มรรค 8 ในโพธิปักขิยธรรม 37 เป็นหนึ่งในนั้น ในตอนนี้ได้อธิบายให้เข้าใจว่าทำไมสัมมาทิฏฐิจึงเป็นองค์นำหน้ามรรคข้ออื่น และในข้ออื่น ๆ นั้นสัมมาทิฏฐิมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างไร สัมมาทิฏฐิแยกเป็นส่วนที่ยังเกี่ยวด้วยโลกเป็นความเชื่อ และส่วนของโลกกุตระเป็นความรู้ในอริยสัจ 4 ตามรอบ 3 อาการ 12 ควรทำความเข้าใจว่าสัมมา คือ เมื่อทำแล้วกิเลสลด ส่วนมิจฉาทำแล้วกิเลสเพิ่ม ในแต่ละข้อมรรคใช้เกณฑ์นี้ มรรค 8 ทำข้อใดข้อหนึ่งข้ออื่น ๆ ก็จะตามมา เพราะมรรค 8 เป็นทางเดียวที่ประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ 8 อย่าง ทำแม้น้อยแต่ให้ผลมาก

(ผลแห่งจิตชั่วลัดมือเดียว: มรรค 8 ข้อที่ 419 - 426)

83
1
นาทีในการอ่าน