สัญญาของบัณฑิต

Time index

[04:34] ความหมายของสัจจะ

[09:49] ชุณหชาดก

[29:32] พราหมณ์ร้องทวงสัญญา

[34:10] บัณฑิตย่อมรักษาสัญญา

[37:54] มหิฬามุขชาดก ว่าด้วยการเสี้ยมสอน

[51:49] เลือกด้านมืดหรือสว่างให้กับจิต

[57:11] สรุปความหมายของสัจจะ

พราหมณ์ผู้หนึ่งถือหม้อดินไว้ในมือ แล้วเดินไปตามทางที่มืดมิด พระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าชุณหะในขณะนั้น ได้ชนเข้ากับพราหมณ์ชราผู้นี้ จนทำให้หม้อดินที่พราหมณ์ถืออยู่นั้นหล่นแตกเสียหาย ในกาลต่อมาพระเจ้าชุณหะ ทรงทำการสงเคราะห์พราหมณ์ชราด้วยเหตุเพียงเล็กน้อย แต่พระองค์ทรงยึดมั่นในสัจจะวาจาที่เคยให้ไว้กับพราหมณ์ 

“นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมไม่ทำคุณที่เขาทำไว้ในกาลก่อนให้เสื่อมสูญไป คุณที่ทำไว้ในนักปราชญ์ทั้งหลาย ถึงจะน้อยก็ย่อมไม่เสื่อมหายไป เพราะว่านักปราชญ์ทั้งหลายเป็นผู้มีความกตัญญู”

นิทานพรรณนา
197
1
นาทีในการอ่าน