กลอุโมงค์ลับ

S64E33

Time index

[06:03] มหาอุโมงค์ 

[15:35] แผน 3 ชั้น

[22:15] หาทรัพย์สร้างอุโมงค์

[32:08] จุดเข้า-ออกอุโมงค์ 3 จุด

[46:12] พระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาปัญจาลนคร

มโหสถเปิดเรือนจำถอดโซ่ตรวนให้กับเหล่านักโทษ เพื่อระดมไปสร้างอุโมงค์ลับ และรวบรวมเหล่าช่างแขนงต่าง ๆ ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในศิลปะนั้น ๆ ส่วนผู้ที่ชำนาญในการสู้รบก็คัดเลือกเข้าไว้ในกองทัพ  เมื่อเดินทางถึงแผ่นดินของศัตรู มโหสถได้วางแผนในการสร้างอุโมงค์ลับที่ใหญ่โตมโหฬาร เพียบพร้อมไปด้วยกลไกควบคุม

บัณฑิตย่อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการงาน มีสติเตือนตนอยู่เสมอ ไม่ท้อถอย ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องกระทำ ใส่ใจอยู่ในหน้าที่ ไม่ปล่อยปละละเลย กระทำอย่างจริงจัง นั่นคือ วิสัยของผู้เป็นบัณฑิต

มโหสถชาดก ตอนที่ 10 กลอุโมงค์ลับ

นิทานพรรณนา
79
1
นาทีในการอ่าน