ผู้ไม่มีกตัญญู ไม่ควรคบ

ผู้ไม่มีกตัญญู ไม่ควรคบ

S64E18

Time index

[02:11] พาเวรุชาดก ว่าด้วยพวกเดียรถีย์เสื่อมลาภสักการะ

[11:53] ชัมพุขาทกชาดก ว่าด้วยการสรรเสริญกันและกัน

[17:45] ชวสกุณชาดก ว่าด้วยผู้ไม่มีกตัญญูไม่ควรคบ

[26:27] มหาสุวราชชาดก ว่าด้วยสหายย่อมไม่ละทิ้งสหาย

[40:59] สกุณชาดก ว่าด้วยที่พึ่งให้โทษ

[48:31] สุกชาดก ว่าด้วยโทษของการไม่รู้ประมาณ

[56:53] สาลิเกทารชาดก ว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่

นกหัวขวานตัวนึง เข้าไปในปากของพระยาราชสีห์ แล้วมันก็จิกและจิก ที่ในปากของพระยาราชสีห์ตัวนั้น

การรู้คุณ และตอบแทนคุณ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี ผู้ไม่รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นได้กระทำแล้ว ผู้ที่ไม่ตอบแทนอุปการะคุณที่ผู้อื่นทำให้แล้ว ดั่งนกหัวขวาน ผู้เปี่ยมด้วยความกรุณาสงสารราชสีห์จึงรับคำช่วยเหลือ

“ความกตัญญูไม่มีในผู้ใด การคบหาผู้นั้น ก็ไร้ประโยชน์”
 

นิทานพรรณนา
95
1
นาทีในการอ่าน