ราชาอยู่ในธัมม์ ราษฎรเป็นสุข

ราชาอยู่ในธัมม์ ราษฎรเป็นสุข

S64E14

Time index

[03:37] ภัณฑุติณฑุกชาดก ว่าด้วยพระราชาทรงออกสดับฟังข่าวชาวเมือง 

[37:14] ราโชวาทชาดกที่ 1 ว่าด้วยวิธีชนะ

กบตัวนึงอาศัยอยู่ในสระน้ำที่เหือดแห้ง เหล่านกกาต่างก็มารุมจิกกินเจ้ากบตัวนี้ด้วยความหิวโหย

นักปกครองที่ดีนั้น หมายถึง บุคคลที่ทรงธรรม และทำให้ประชาชนเกิดความสงบสุขด้วยธรรม ไม่ใช้อาชญา หรือศาสตราเข้าแย่งชิง เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยคำสัตย์ ผู้ปกครองในลักษณะนี้ชื่อว่า “ธรรมราชา”

นิทานพรรณนา
73
1
นาทีในการอ่าน