ไม่ควรให้ตนพินาศด้วยทำสิ่งไม่สมควร

64-5p11

S64E11

Time index

[03:30] ขุรปุตตชาดก ว่าด้วยทำตนให้ไร้ประโยชน์

[38:47] ฉวชาดก ว่าด้วยการนั่งที่ไม่สมควร

[53:04] อัมพชาดก ว่าด้วยหญิงขโมยมะม่วง

มดแดงตัวหนึ่ง หากินอยู่ในท้องพระโรงของพระราชา เมื่อพระราชาทำน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยหยดลงยังพื้นของท้องพระโรง เจ้ามดแดงตัวน้อยร้องตะโกนขึ้นมาทันทีว่า ถาดน้ำผึ้งของหลวงที่ท้องพระโรงแตกแล้ว ให้พวกเราจงรีบมากินน้ำผึ้งนั้นเถิด

ปัญญานั้นเป็นมงคลอันประเสริฐแก่ชีวิต บุคคลผู้ไร้ปัญญาแม้มียศอันสูงแล้ว ย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ย่อมปฏิบัติเพื่อการเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น ดังพระราชาผู้ได้รับมนต์แห่งสรรพรุตชนนะ

นิทานพรรณนา
73
1
นาทีในการอ่าน