อัมพชาดก ว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามร่ำไป

อัมพชาดก ว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามร่ำไป

S64E08

Time index

[05:56] โลมหังสชาดก ว่าด้วยการแสวงหาอย่างประเสริฐ 

[16:42] กฏาหกชาดก ว่าด้วยคนขี้โอ่

[37:43] อัมพชาดก ว่าด้วยบัณฑิตควรพยายามร่ำไป 

[45:55] วัฏฏกชาดก ว่าด้วยการใช้ความคิด

สัตว์ป่าจำนวนหนึ่งขาดแคลนน้ำ เพราะเหตุว่าปีนั้นเป็นปีที่แล้งมาก หมู่สัตว์ทั้งหลายต้องการน้ำดื่มเพื่อประทังชีวิต จึงพากันนำผลไม้อาทิ มะม่วง ชมพู่ ผลไม้ที่พอจะหาได้ในป่ามาแลกน้ำดื่มกับดาบสรูปหนึ่ง

หนทางแห่งการรอดพ้นจากภัย ก็ด้วยความเพียร องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ดังนี้ 

“บัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไป ไม่ควรท้อถอยเสีย ในการงานมีการบำเพ็ญวัตรเป็นต้นของตน เพราะเหตุไร เพราะความพยายามที่ไร้ผล ไม่มีเลย”

นิทานพรรณนา
127
1
นาทีในการอ่าน