ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยราคาข้าวสาร

ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยราคาข้าวสาร

S64E07

Time index

[04:53] ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการบรรลุธรรมอันเกษม

[40:35] ตัณฑุลนาฬิชาดก ว่าด้วยการตีราคาข้าวสาร

[53:08] สรุปใน 3 ประเด็น

“ยักษ์ตนหนึ่ง ทั้งกายปกคลุมไปด้วยขนหนาและเหนียว ขนอันแข็งและเหนียวของมันนั้นเป็นดังเกราะป้องกันตน เพราะไม่มีอาวุธชนิดใดสามารถทะลุทะลวง ทิ่มแทง ทำร้าย เจ้ายักษ์กินคนตนนี้ได้”

ปัญญา คือ อาวุธอันประเสริฐ บุคคลผู้มีปัญญาถึงแม้ตกอยู่ในห้วงแห่งภัย ยังหยั่งเห็นหนทางแห่งการพ้นภัย บุรุษผู้ไร้ปัญญาถึงจะมียศสูงก็หาประเสริฐไม่

นิทานพรรณนา
92
1
นาทีในการอ่าน