เสนกชาดก ผู้มีปัญญาช่วยคนอื่นได้

เสนกชาดก ผู้มีปัญญาช่วยคนอื่นได้

S64E03

Time index

[05:58] ปัญญาบารมี

[09:03] เสนกชาดก ว่าด้วยผู้มีปัญญาช่วยคนอื่นได้

[17:17] เปรียบเทียบความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ

งูตัวหนึ่งมีพิษแสนร้ายกาจ ด้วยความหิวโหย เมื่อได้กลิ่นขนมหอมลอยตามลมมา เจ้างูตัวร้ายจึงเลื้อยไปตามกลิ่นนั้น แล้วเข้าไปซ่อนตัว และกินขนมนั้นด้วยความเอร็ดอร่อย

ปัญญาเท่านั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด ธรรมทั้งหลายที่เหลือเป็นเพียงบริวารของปัญญา เหตุดังนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า

“ผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่า ปัญญาแลประเสริฐที่สุด เหมือนดวงจันทร์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลาย ฉะนั้น ศีลก็ดี แม้สิริก็ดี ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายก็ดี เป็นสิ่งคล้อยตามผู้มีปัญญา”

นิทานพรรณนา
71
1
นาทีในการอ่าน