ความเป็นมา นาค ครุฑ คนธรรพ์ และวลาหก

S64E37

Time index

[02:39] พระสูตรว่าด้วยนาค (นาคสังยุต)

[20:10] พระสูตรว่าด้วยครุฑ (สุปัณณสังยุต)

[31:46] พระสูตรว่าด้วยคนธรรพ์ (คันธัพพกายสังยุต)

[40:46] พระสูตรว่าด้วยวลาหก (วลาหกสังยุต)

[49:47] อหิสูตร  

[52:20] ขันธะปะริตตะคาถา

รวบรวมเรื่องราวที่มีมาในสังยุตตนิกาย กล่าวถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้มาเกิดเป็น นาค ครุฑ คนธรรพ์ และวลาหก และทำอย่างไรจึงจะคลายความเป็น นาค และครุฑ แล้วกลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้ ซึ่งสัตว์และเทวดาทั้งหมดนี้ อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

เพิ่มเติมด้วยเรื่อง ตระกูลพญางูอีก 4 ประเภท มาในอังคุตตรนิกาย ทรงแสดงว่า ถ้าภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูนี้ ก็จะไม่ถูกสรรพสัตว์รบกวน

61
1
นาทีในการอ่าน