ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน

ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน

S64E34

Time index

[02:44] ว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ ตอนที่ 3

[26:22] พระเจ้าอชาตศัตรูทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสก

[30:21] โพธิราชกุมารสูตร ตอนบรรลุธรรม และท้อใจ

สามัญญผลสูตร ตอนที่ 3 สมาธิเป็นเหตุให้ได้ผลเป็นปัญญา ซึ่งในการแสดงธรรมเรื่องของพรหมจรรย์ตลอดสายแก่พระเจ้าอชาตศัตรู ทำให้พระเจ้าอชาตศัตรูเกิดความเลื่อมใสทันที เพราะทรงเห็นผลประจักษ์ และโดยปกติแล้วจะต้องบรรลุธรรม แต่เนื่องจาก พระเจ้าอชาตศัตรูได้ทำอนันตริยกรรม (ปิตุฆาต) จึงทำให้ไม่มีดวงตาเห็นธรรม

77
1
นาทีในการอ่าน