ธรรมเทศนาพระสารีบุตร

ธรรมเทศนาพระสารีบุตร

S64E23

Time index

[02:57] อนาถปิณฑิโกวาทสูตร การให้โอวาทแก่อนาถบิณฑิกคหบดี

[21:10] สัจจวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกสัจจะ

[40:16] วุฏฐิสูตร พระสารีบุตรถูกโจทย์ 

[54:49] วิภัตติสูตร ว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมภิทา 

เรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้เทศนาสั่งสอนไว้ในตอนนี้มี 4 พระสูตร 

พระสูตรแรก ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟัง ก่อนที่จะทำกาลกิริยา
แล้วไปเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิต

พระสูตรที่ 2 ว่าด้วยการจำแนกสัจจะ ที่ท่านพระสารีบุตรสามารถที่จะบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ 4 ได้โดยพิสดาร

พระสูตรที่ 3 ว่าด้วยพระสารีบุตรถูกโจทย์โดยภิกษุรูปหนึ่งด้วยคำไม่จริง ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การอุปมาอุปไมย 9 อย่าง เปรียบเทียบการวางจิตใจของเราเมื่อถูกโจทย์ด้วยคำไม่จริง

พระสูตรที่ 4 ว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมภิทา 4 อย่าง 
 

81
1
นาทีในการอ่าน