มหาหัตถิโทปมสูตร

มหาหัตถิโทปมสูตร

S64E21

Time index

[02:44] อุปมาด้วยรอยเท้าช้าง พระสูตร

[04:09] ทุกขอริยสัจ

[05:27] มหาภูตรูป 4

[38:55] ปฏิจจสมุปปันนธรรม

[46:16] โกฏฐิกสูตร สิ่งปรุงแต่ง 

[49:58] ปัญหาปุจฉสูตร

[52:06] โกฏฐิกสูตร เครื่องเกาะเกี่ยว

พระสูตรอุปมาว่าด้วยรอยเท้าช้างสูตรใหญ่ เป็นพระสูตรที่ท่านพระสารีบุตรแสดงแก่ภิกษุ ขณะพักอยู่เชตวัน ท่านได้อธิบายอริยสัจ 4 โดยเอานัยยะของธาตุทั้ง 4 มาเป็นตัวแปร แต่อธิบายรายละเอียดเฉพาะทุกขอริยสัจเท่านั้น และในตอนท้ายพระสูตรมีเรื่องของปฏิจจสมุปบาท อธิบายเพื่อให้ข้อธรรมทั้งหมดรวมลงในอริยสัจ 4 เหมือนรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย รวมลงในรอยเท้าช้าง

และมีพระสูตรเพิ่มเติม คือ โกฏฐิกสูตร และปัญหาปุจฉสูตร ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่คิดปรุงแต่ง และเครื่องเกาะเกี่ยว อุปมาด้วยโคดำและโคขาวที่ผูกติดด้วยเชือกเส้นเดียวกัน

115
1
นาทีในการอ่าน