สัมมาทิฏฐิสูตร

สัมมาทิฏฐิสูตร

S64E20

Time index

[02:18] สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยความเห็นชอบ

[51:31] เรื่องอวิชชา

[54:29] เรื่องอาสวะ 

เป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายถึงลักษณะของสัมมาทิฏฐิ โดยอธิบายไล่เรียงตามลำดับแต่ละอาการของปฏิจจสมุปบาท  ตามนัยยะของอริยสัจ 4 จุดที่น่าสนใจ คือ ท่านพระสารีบุตรอธิบายเพิ่มเติมที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้สุดจบที่อวิชชา ท่านได้อธิบายต่อถึงอาสวะ ซึ่งอาสวะ และอวิชชานั้นมีความเกี่ยวข้องกัน

92
1
นาทีในการอ่าน